Lucjan Kruszecki

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
prof. dr. hab. inż. Lucjana Kruszeckiego

W osobie Pana Profesora, wieloletniego Kierownika Zakładu Automatyzacji Procesów straciliśmy wybitnego naukowca, człowieka o otwartym umyśle oraz życzliwego wychowawcę wielu pokoleń inżynierów.

Odszedł od nas człowiek niezwykle kreatywny, o wielu pasjach, autor licznych publikacji naukowych oraz inspirujący wykładowca. Wspomnienia o Profesorze  zachowane będą na długo w pamięci wszystkich Jego uczniów i współpracowników.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają pracownicy Katedry Automatyzacji Procesów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.


 

Profesor Lucjan Kruszecki urodził się 11 września 1924 roku w Ksanach woj. świętokrzyskie w rodzinie chłopskiej. Szkołę Podstawową 6 klasową ukończył w 1937 roku w Senisławicach. Po ukończeniu dwóch klas Gimnazjum w Tarnowie, wybuchła wojna. Do roku 1942 pracował w gospodarstwie ojca.

W latach 1942-45 ukończył Wstępny Kurs przy Zawodowej Szkole dla Techników Chemików połączony z półroczną praktyką W Warsztatach Majątku Rogów, a następnie wstąpił do Zawodowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Pozwoliło mu to, na otrzymanie po wojnie W 1945 roku dyplomu Technika i Elektryka. Po uzupełnieniu tego dyplomu egzaminami z języka polskiego i łaciny, W Gimnazjum im. Św. Jacka, podjął studia w roku akademickim 1945/46 na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu 1946 roku przeniósł

się na nowo powstały w Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział Elektromechaniczny, po zaliczeniu dwóch trymestrów z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dyplom magistra inżyniera ze specjalnością elektromechanika górniczego otrzymał w 1951 roku. W tym samym roku 2 lutego zawarł związek małżeński z Anną Bartyńską. Jest ojcem dwóch córek Hanny i Renaty. Przed uzyskaniem dyplomu od 06.1949 r. do 06.1950 r. pracował W KWK Milowice na stanowisku starszego referenta technicznego. Pracę W Akademii Górniczo-Hutniczej podjął 15 marca 1950 roku w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych, prowadzonej przez profesora Wacława Lesieckiego. W okresie początkowym brał czynny udział w opracowaniu założeń do projektu oraz realizacji inwestycji pawilonu B2 z halą maszyn i kopalnią doświadczalną. W późniejszym okresie natomiast w wyposażeniu nowo wybudowanych laboratoriów Katedry.

Równocześnie w tym okresie współpracuje z Wydawnictwem Górniczo-Hutniczym (obecnie Wydawnictwo Śląsk) w Katowicach, wydając dwie książki dla górniczego dozoru technicznego pt. “Wrębiarki ścianowe” i “Wrębiarki wąskoprzodkowe”, oraz napisaną wspólnie z profesorami W. Lisieckim  i W. Regulskim książkę z cyklu “Górnictwo” tom 5.

Pasją życiową profesora Lucjana Kruszeckiego są maszyny i urządzenia dla mechanizacji i automatyzacji kopalń. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze ukierunkował na zagadnienia identyfikacji i optymalizacji procesu mechanicznego urabiania skał. Z tej problematyki wykonał w 1963 roku pracę doktorską pt. “Wpływ prędkości posuwu i skrawania na moc silnika łańcuchowej wrębiarki ścianowej”. Promotorem pracy był prof. Zygmunt Kawecki. W cztery lata później (1967) habilitował się na podstawie pracy pt. “Zagadnienie układów łańcuchów wrębnych”. Tematykę tę w latach późniejszych znacznie rozwinął wydając szereg skryptów, monografii oraz około 100 publikacji. Z tej tematyki również, poszerzonej o zagadnienia sterowania cyfrowego wypromował 7 doktorów w tym 1 z Indii. Za osiągnięcia naukowe 1 listopada 1976 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 11 kwietnia 1992 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Lucjan Kruszecki bardzo aktywnie uczestniczył w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni. W latach 1968-69 zorganizował w Instytucie Maszyn Górniczych Przeróbczych i Automatyki, Zakład Automatyzacji Górnictwa. W oparciu o ten zakład uruchomił specjalizację “automatyka górnicza”.

Pełnił w połowie lat 80-tych funkcję zastępcy dyrektora instytutu. Z jego inicjatywy a następnie współpracy z profesorem W. Zapałowiczem i docentem Z. Jędrzykiewiczem doprowadził do połączenia dwóch jednostek automatyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej: Robotyki tj. “Zakładu Automatyki” i “Zakładu Automatyzacji Górnictwa” W “Zakład Automatyzacji Procesów”, którego był kierownikiem aż do uzyskania wieku emerytalnego.

Profesor Lucjan Kruszecki posiadał szerokie kontakty naukowo-badawcze zagraniczne: Czechy, Słowacja, Jugosławia, Rosja, Ukraina, czego dowodem tego są wspólne prace i szereg recenzji prac doktorskich i publikacji dla autorów z tych krajów.

Za działalność naukową i dydaktyczno-wychowawczą wyróżniono go 24 nagrodami Rektora, 1 nagrodą Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, III i II nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, szeregiem medali w tym medalem Edukacji Narodowej i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu działalności na rzecz przedsiębiorstw górniczych nadano mu stopień górniczy “Dyrektora Górniczego I stopnia” i “Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia” oraz szereg odznak regionalnych województwa katowickiego i nowosądeckiego.