Prof. Janusz Kowal doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

foto. AGH facebook

Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal od 1968 r. jest związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Studiował na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej podjął pracę naukowo-badawczą w Środowiskowym Laboratorium Drgań i Szumów na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych w AGH. Po półrocznym stażu został asystentem w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki AGH. W październiku 1976 r. został powołany na stanowisko starszego asystenta.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych został mu nadany 24 września 1982 r. przez Radę Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ”Synteza i analiza wybranych układów wibroizolacji sterowanej”. Była to pierwsza praca doktorska w Polsce dotycząca problematyki aktywnych układów wibroizolacji. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w 1990 roku na podstawie przebiegu kolokwium habilitacyjnego i rozprawy pt.: ”Aktywne i semiaktywne metody wibroizolacji”.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w październiku 1996 r. W październiku 2000 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 1990 roku pełnił funkcje kierownicze w AGH. W latach 1990 do 1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, w latach 1996 do 1999 dziekana tego Wydziału. W latach 1999 do 2005 był prorektorem ds. nauki w AGH, a w latach od 2005 do 2012 pełnił ponownie funkcję dziekana WIMiR. Od 1994 do 2015 roku kierował Katedrą Automatyzacji Procesów.