Janusz Kowal

Kontakt
Budynek B2 p. 104, B3 p. 108, B4
Gabinet 5
Telefon (12)(617)30-62
Mail janusz.kowal@agh.edu.pl
Strona www http://home.agh.edu.pl/jkowal
Konsultacje Wtorek: 13:00 - 14:00
Charakterystyka zawodowa
Publikacje BG AGH Janusz Kowal w BG AGH
Dorobek w RG Janusz Kowal w ResearchGate
Dyscyplina naukowa Mechanika
Specjalność naukowa Wibroakustyka, sterowanie w układach mechanicznych
Zainteresowania naukowe Aktywne i semiaktywne układy sterowania drganiami układów mechanicznych
Dodatkowe informacje

Urodziłem się 25 lipca 1949 roku w Krakowie. Od 1968r. jestem związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Studiowałem na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1968-1973. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej podjąłem pracę naukowo-badawczą w Środowiskowym Laboratorium Drgań i Szumów na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych w AGH. Po półrocznym stażu zostałem asystentem w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki AGH. W październiku 1976 r. zostałem powołany na stanowisko starszego asystenta.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych został mi nadany 24 września 1982 r. przez Radę Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ”Synteza i analiza wybranych układów wibroizolacji sterowanej”. Była to pierwsza praca doktorska w Polsce dotycząca problematyki aktywnych układów wibroizolacji.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mi Rada Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w 1990 roku na podstawie przebiegu kolokwium habilitacyjnego i rozprawy pt.: ”Aktywne i semiaktywne metody wibroizolacji”.

Tytuł naukowy profesora uzyskałem w październiku 1996 r. W październiku 2000 roku zostałem mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 1990 roku pełnię funkcje kierownicze w AGH. W latach 1990 do 1996 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, w latach 1996 do 1999 dziekana tego Wydziału. W latach 1999 do 2005 byłem prorektorem ds. nauki w AGH, a w latach od 2005 do 2012 pełniłem ponownie funkcję dziekana WIMiR. Od 1994 roku kieruję Katedrą Automatyzacji Procesów, w której zatrudnionych jest 50 pracowników, w tym 7 profesorów. Katedra prowadzi działalność dydaktyczną głównie na Kierunku Kształcenia Automatyka i Robotyka i promuje rocznie 120 absolwentów studiów I-go stopnia i 80 absolwentów studiów II-go stopnia. Prowadzi również studia doktoranckie w dziedzinie Automatyka i Robotyka.