Deklaracja dostępności

Katedra Automatyzacji Procesów, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kap.agh.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. W nowych produkcjach filmowych przewidziano zastosowanie napisów.
  • Na stronie brakuje wyraźnego wskaźnika fokusa, możliwości zmian rozmiaru czcionki oraz opcji strony w kolorystyce kontrastowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Beata Dulińska,

e-mail: kap@agh.edu.pl.

Telefon: +48 12 617 30 62.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo:

•           zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•           zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•           wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp..

Żądanie musi zawierać:

•           dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•           wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposobu kontaktu,

•           wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna KAP

Katedra Automatyzacji Procesów, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH mieści się w halach technologicznych H B1B2 i H B3B4 znajduje się w kampusie AGH. Dostęp do pomieszczeń Katedry możliwy jest przez Budynki B1, B2, B3 i B4.

Plan sytuacyjny budynków B z widocznym usytuowaniem Katedry Automatyzacji Procesów, wejściami do budynków i pomieszczeń Katedry
Plan sytuacyjny budynków B z widocznym usytuowaniem Katedry Automatyzacji Procesów, wejściami do budynków i pomieszczeń Katedry

Dostępność architektoniczna pokoi pracowników i sekretariatu KAP

Wejście główne do Katedry znajduje się na tyłach budynku B2 w hali technologicznej H B1B2. Wejście główne do pawilonu B2 znajduje się przy Alei Mickiewicza 30. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (10 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne do budynku B2 – widok ogólny
Wejście główne do budynku B2 – widok ogólny

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku B2 od strony hali technologicznej (ulicy Czarnowiejskiej). Wejście główne do Katedry znajduje się na pierwszym piętrze. Dostęp pokoi pracowników i sekretariatu realizowany jest po użyciu domofonu. Domofon na chwile obecną nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostępność architektoniczna KAP

Katedra Automatyzacji Procesów, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH mieści się w halach technologicznych H B1B2 i H B3B4 znajduje się w kampusie AGH. Dostęp do pomieszczeń Katedry możliwy jest przez Budynki B1, B2, B3 i B4.

Plan sytuacyjny budynków B z widocznym usytuowaniem Katedry Automatyzacji Procesów, wejściami do budynków i pomieszczeń Katedry

Dostępność architektoniczna pokoi pracowników i sekretariatu KAP

Wejście główne do Katedry znajduje się na tyłach budynku B2 w hali technologicznej H B1B2. Wejście główne do pawilonu B2 znajduje się przy Alei Mickiewicza 30. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (10 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne do budynku B2 – widok ogólny

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku B2 od strony hali technologicznej (ulicy Czarnowiejskiej). Wejście główne do Katedry znajduje się na pierwszym piętrze. Dostęp pokoi pracowników i sekretariatu realizowany jest po użyciu domofonu. Domofon na chwile obecną nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne do Katedry Automatyzacji Procesów

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się.

Na I piętrzę znajduję się pochylnia, która umożliwia swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń na piętrze w tym pomieszczeń w łączniku HB2-B3 i HB3-B4.

Pochylnia na I piętrze w budynku B2

Budynek wyposażony jest w 1 windę osobową oraz 1 windę dedykowaną dla osób poruszających się na wózkach:

Winda osobowa porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3 piętra – (-1, 0, 1, 2, 3), dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda dedykowana dla osób poruszających się na wózku znajduje się w korytarzu przy wejściu/wyjściu od strony ul. Czarnowiejskiej, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 1 piętra – (P, 1) Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

  podmienić zdjęcie

Winda dedykowana dla osób poruszających się na wózku

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na poziomie -1, parterze i pierwszym piętrze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia znajdującego się z tyłu budynku B-2 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Czarnowiejskiej. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika

Wejście główne do Katedry Automatyzacji Procesów
Wejście główne do Katedry Automatyzacji Procesów

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się.

Na I piętrzę znajduję się pochylnia, która umożliwia swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń na piętrze w tym pomieszczeń w łączniku HB2-B3 i HB3-B4.

Dostępność architektoniczna KAP

Katedra Automatyzacji Procesów, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH mieści się w halach technologicznych H B1B2 i H B3B4 znajduje się w kampusie AGH. Dostęp do pomieszczeń Katedry możliwy jest przez Budynki B1, B2, B3 i B4.

Plan sytuacyjny budynków B z widocznym usytuowaniem Katedry Automatyzacji Procesów, wejściami do budynków i pomieszczeń Katedry

Dostępność architektoniczna pokoi pracowników i sekretariatu KAP

Wejście główne do Katedry znajduje się na tyłach budynku B2 w hali technologicznej H B1B2. Wejście główne do pawilonu B2 znajduje się przy Alei Mickiewicza 30. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (10 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne do budynku B2 – widok ogólny

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku B2 od strony hali technologicznej (ulicy Czarnowiejskiej). Wejście główne do Katedry znajduje się na pierwszym piętrze. Dostęp pokoi pracowników i sekretariatu realizowany jest po użyciu domofonu. Domofon na chwile obecną nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne do Katedry Automatyzacji Procesów

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się.

Na I piętrzę znajduję się pochylnia, która umożliwia swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń na piętrze w tym pomieszczeń w łączniku HB2-B3 i HB3-B4.

Pochylnia na I piętrze w budynku B2

Budynek wyposażony jest w 1 windę osobową oraz 1 windę dedykowaną dla osób poruszających się na wózkach:

Winda osobowa porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3 piętra – (-1, 0, 1, 2, 3), dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda dedykowana dla osób poruszających się na wózku znajduje się w korytarzu przy wejściu/wyjściu od strony ul. Czarnowiejskiej, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 1 piętra – (P, 1) Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

  podmienić zdjęcie

Winda dedykowana dla osób poruszających się na wózku

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na poziomie -1, parterze i pierwszym piętrze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia znajdującego się z tyłu budynku B-2 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Czarnowiejskiej. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika.

Pochylnia na I piętrze w budynku B2
Pochylnia na I piętrze w budynku B2

Budynek wyposażony jest w 1 windę osobową oraz 1 windę dedykowaną dla osób poruszających się na wózkach:

Winda osobowa porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3 piętra – (-1, 0, 1, 2, 3), dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda dedykowana dla osób poruszających się na wózku znajduje się w korytarzu przy wejściu/wyjściu od strony ul. Czarnowiejskiej, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 1 piętra – (P, 1) Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Winda dedykowana dla osób poruszających się na wózku
Winda dedykowana dla osób poruszających się na wózku

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na poziomie -1, parterze i pierwszym piętrze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia znajdującego się z tyłu budynku B-2 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Czarnowiejskiej. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Dostępność architektoniczna Laboratoriów KAP

Do laboratoriów KAP dostęp jest realizowany za pomocą wejść z budynków B3 i B4. Wejścia do Katedry od strony budynków B3 i B4 znajduje się na pierwszym piętrze. Dostęp do laboratoriów i pokoi pracowników realizowany jest po użyciu domofonu. Domofon na chwile obecną nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed wejściami do Katedry znajdują się pochylnie umożliwiające dostęp dla osób poruszających się na wózkach

Dostępność architektoniczna budynków B-3, B-4 

Wejście główne do budynków B-3 oraz B-4  znajduje się przy Al. Mickiewicza 30. Budynek B-3 sąsiaduję bezpośrednio z budynkiem B-2, a budynek B-3 z budynkiem B-4. Wszystkie te budynki wyglądają tak samo i są połączone ciągiem komunikacyjnym znajdującym się na poziomie -1.

Dla osób poruszających się na wózkach są przeznaczone są pochylnie znajdujące się w przełączkach budynków B-2/B-3 oraz B-3/B-4, które umożliwiają dostanie się do budynków. Na tyłach pawilonu B-4 znajduję się hala technologiczna do której można się dostać wejściem znajdującym się z tyłu budynku od strony ulicy czarnowiejskiej.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W budynku B-3 znajduję się biblioteka Wydziałowa do której można się dostać przez pochylnie umiejscowioną w pawilonie B-2/B-3. Po wejściu do przełączki pawilonów B-2/B-3 należy iść korytarzem znajdującym się na wprost aż dojdzie się do windy dla osób niepełnosprawnych znajdującej się na końcu korytarza.

W budynku B-3 znajdują się dwie windy. Winda osobowa porusza się między kondygnacjami -1,0,1,2,3. Winda dla osób niepełnosprawnych porusza się między poziomem -1, a biblioteką Wydziału.

W budynku B-4 znajdują się dwie windy osobowe poruszające się między kondygnacjami:
-1,0,1,2,3.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Winda osobowa znajdująca się w budynku B-3 oraz jedna winda znajdująca się w budynku B-4 są wyposażone w komunikaty głosowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściami do budynków B-3 oraz B-4 znajduję się parking z miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Na tyłach budynku B-4 od strony ul. czarnowiejskiej znajduję się parking wewnętrzny z miejscem przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Na parking prowadzi wjazd od strony ul. czarnowiejskiej, który ograniczony jest szlabanem przy którym znajduję się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się o kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Katedry Automatyzacji Procesów, WIMiR AGH można wejść z psem asystującym.

Transport publiczny

Katedra Automatyzacji Procesów, WIMiR AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, a tramwajowe przy ulicy Królewskiej.

Komunikacja w języku migowym

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych  www.bon.agh.edu.pl