Laboratorium Podstaw Automatyki

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy Automatyki” prowadzone są przez pracowników Katedry Automatyzacji Procesów (KAP) w semestrze letnim dla studentów II-go roku inż. WIMiR, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka a także w semestrze zimowym dla studentów III-go roku Międzywydziałowej Szkoły Energetyki (MSE).

Zajęcia odbywają się w wymiarze 60 godzin (wykłady 30, ćwiczenia 15, laboratoria 15).

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych elementów automatyki, sposobów ich matematycznego opisu, charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, sposobów badania stabilności oraz stosowanych układów regulacji i regulatorów.

Formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny, kolokwia i zaliczenie ćwiczeń tablicowych oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Strona internetowa przedmiotu: http://home.agh.edu.pl/pautom/